öğretim kaynakları ile ilgili ders notları, konu özetleri

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi (Sosyoloji) 1548 kez görüntülendi.
C. SOSYOLOJİNİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ / 1. Sosyoloji - Tarih : Tarih, geçmişte yaşanan olayları tek tek, belgelere dayanarak, yer ve zaman bildirerek ele alır. Sosyoloji ise tek tek yaşanan tarihsel olayların ortak noktalarından hareketle genellemelere ulaşır. Geçmişte yaşamış insan toplulukları hakkında bilgi edinir....Devamı İçin Tıklayın
Bilgi Felsefesi 2052 kez görüntülendi.
Felsefenin, insan bilgisinin kaynağını, sınırlarını, geçerliliğini ele alan dalına bilgi felsefesi denir. O, belli bir bilgi türünü değil de, bilen özne ile bilinen obje arasındaki ilişki ile ortaya konulan bilgi sürecini genel olarak ele alır;...Devamı İçin Tıklayın
Varlık Felsefesi 2316 kez görüntülendi.
Varlığı konu olarak ele alan felsefe, genel bir varlık kavramı üzerinde durur. Varlık, evrende varolan her şeyin ortak adıdır. Buna göre varlık, insan bilincinin dışında ondan bağımsız olabileceği gibi, zihne bağımlı olarak da bulunabilir....Devamı İçin Tıklayın
Ahlak Felsefesi (Etik) 2046 kez görüntülendi.
Ahlâk felsefesi, insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu alan felsefe dalıdır. Buna göre ahlâk felsefesi, ahlâk alanında hakim olan ilkeleri, "iyi" ve "kötü" nün ne olduğunu, ahlâklılığın ne anlama geldiğini ele alır....Devamı İçin Tıklayın
Siyaset Felsefesi 1938 kez görüntülendi.
Siyaset, Aristoteles'e göre "Yurttaşların, toplumu ilgilendiren işlerle ilgili olarak yaptığı herşeydir." Siyaset felsefesi siyasi yaşamı konu alan, özellikle de devletin özü, kaynağı ve değerinin ne olduğunu araştıran felsefe disiplinidir....Devamı İçin Tıklayın
Estetik ve Sanat Felsefesi 1832 kez görüntülendi.
Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik denir. Estetik ?güzel? üzerine düşünme, onun ne olduğunu açıklamadır....Devamı İçin Tıklayın
Psikolojinin Alanı 1434 kez görüntülendi.
Psikoloji organizmanın davranışlarını inceleme konusu yapan pozitif bir bilimdir. Davranışlar üzerinde araştırmaya dayalı incelemelerde bulunması onu pozitif bilim haline getirmiştir....Devamı İçin Tıklayın
Organizma ve Çevre 1795 kez görüntülendi.
Organizmanın çevreyle ilişkileri, çevredeki uyarıcıların duyu organları yoluyla beyine uyarım göndermesiyle gerçekleşir. Organizma, her zaman çevreden gelen uyarımlara uyum sağlama eğilimindedir....Devamı İçin Tıklayın
Güdülenme (Motivasyon) 1670 kez görüntülendi.
Organizmanın ihtiyaçlarını gidermek için belli hedeflere doğru harekete geçmesi halinde güdülenmeden söz ediyoruz. Güdü (motiv) organizmanın ihtiyaçlarını gidermedeki istek halini belirtir....Devamı İçin Tıklayın
Öğrenme 1692 kez görüntülendi.
Öğrenme, tekrar veya yaşantılar sonucu, eğitim veya öğretim sonucu davranışlarda meydana gelen değişmelerdir. Örneğin yabancı dil konuşmayı öğrenme bir davranış değişikliğidir. Ancak davranış değişikliklerinin öğrenme olarak nitelendirilebilmesi için sonradan kazanılması,...Devamı İçin Tıklayın
Bellek Unutma Hatırlama 1732 kez görüntülendi.
Duyum ve algılarla kazanılan bilgilerin beyinde saklanması, gerektiğinde de hatırlanması şeklinde gerçekleşen zihinsel bir işlevdir. Bellek, uzun süreli bellek ve kısa süreli bellek olarak ikiye ayrılır....Devamı İçin Tıklayın
Ruh Sağlığı 1457 kez görüntülendi.
Ruh sağlığı açısından bireyler normal ve anormal olarak iki grupta incelenir. Anormal olarak nitelenen bireyler problemlere gerçekçi çözüm bulmadıklarından, davranışlarını çevreye göre düzenleyemediklerinden uyumsuzluk gösterirler....Devamı İçin Tıklayın
Gençlik Dönemi Ve Kimlik Oluşumu 1698 kez görüntülendi.
Gelişim, döllenmeden itibaren yaşam boyunca sürer. Bu gelişim sürecinde değişik zaman dilimlerinde belirli özelliklerin öne çıktığı gözlenir. Gelişimde 11 - 21 yaş arasındaki dönem ergenlik dönemidir. Bu çağın başlangıcı ise erinlik (buluğ) çağıdır....Devamı İçin Tıklayın
Sosyolojinin Alanı (Konusu-Özellikleri) 1890 kez görüntülendi.
Sosyolojinin konusu "toplum"dur. Toplumsal olayları bilimsel ilkelere göre sebep - sonuç ilişkisinde inceleyerek genellemelere (toplumsal yasalara) ulaşır. Sosyolojinin pozitif bilim olarak kurulmasında,...Devamı İçin Tıklayın
Toplum Ve Toplumların Evrimi 1468 kez görüntülendi.
Belli bir toprak parçası üzerinde, belli bir otoriteye bağlı olarak ortak ve temel çıkarlarını korumak için sosyal ilişkilerde bulunan insanların bütünlüğü toplumu oluşturur. Toplumların içinde bulunduğu iklim koşulları, toplumu oluşturan insanların nüfusu,...Devamı İçin Tıklayın
Bilim Felsefesi 1671 kez görüntülendi.
Bilim felsefesi, bilimle ilgili sorular sorarak, bilim üzerine felsefe yapar. Bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve bilimde yöntem problemini ele alır....Devamı İçin Tıklayın
Zekâ Kişilik 1505 kez görüntülendi.
Karşılaşılan problemlere çözüm bulmada ve yeni durumlara uyum sağlamada incelik, kıvraklık, çabukluk gösterebilme yeteneğidir. Zekâ, potansiyel olarak doğuştan vardır. Çevre, zekânın gelişmesine olumlu veya olumsuz etkide bulunabilir....Devamı İçin Tıklayın
Sosyal Yapı 1561 kez görüntülendi.
Toplum bütünlüğünü oluşturan gerek maddi, gerekse manevi unsurların kendine özgü biçimlenişi o bütünlüğün sosyal yapısını ortaya koyar. Sosyal yapının temelinde sosyal ilişkiler, sosyal değerler, sosyal normlar vardır....Devamı İçin Tıklayın
Toplumsal Kurumlar 1 (Sosyoloji) 1896 kez görüntülendi.
Toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların (beslenme, barınma, korunma gibi) giderilmesine yönelik sosyal ilişkilerin ortaya koyduğu yerleşmiş davranış kalıplarının bütünlüğü temel toplumsal kurumları ortaya koyar....Devamı İçin Tıklayın
Kültürün Tanımı, Özellikleri, Kültürel Kavramlar 2 (Sosyoloji) 1673 kez görüntülendi.
Kısa ve özlü ifadesiyle kültür, bir toplumun kendine özgü yaşama tarzını ifade eder. Yaşama tarzı içindeki davranış, düşünüş tarzı, alışkanlıklar, ahlâk, inanç, sanat, bilgi, hukuk, töre vs. o toplumun kültür bütünlüğünü oluşturur....Devamı İçin Tıklayın
Sosyal Değişme 1510 kez görüntülendi.
"Değişme" önceki durumdan farklılaşmayı, başkalaşmayı ifade eder. Bu şekildeki ifadesiyle değişme kavramı değer yargısı içermeyen nesnel bir kavramdır. Yani iyiye veya kötüye doğru yön belirten niteliği yoktur....Devamı İçin Tıklayın
Klasik Mantık (Aristotales Mantığı) 1743 kez görüntülendi.
Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. "Ağaç", "kuş", "çiçek", "insan" tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından tek bir varlığın zihindeki tasarımı olan hayâlden farklıdır....Devamı İçin Tıklayın
Sosyal Gelişme 1314 kez görüntülendi.
A. SOSYAL GELİŞMENİN UNSURLARI : 1. Ekonomik Büyüme Bir ülkenin zenginliğinin zaman içinde artmasını ifade eder. Örneğin milli gelirin artışı, büyüme hızının artışı gibi. 2. Orta Sınıflaşma...Devamı İçin Tıklayın
Mantığın Alanı 1413 kez görüntülendi.
Mantık, doğru düşünmeyi konu edinen normatif (kuralcı) bir disiplindir. Doğru düşünme, kendini akıl yürütmede gösterdiğinden, akıl yürütmelerde kullanılan ve dil ile ifade edilen yargılar (önermeler) mantığın konusuna girer....Devamı İçin Tıklayın
Sembolik Mantık 1697 kez görüntülendi.
Çıkarımları sembolik bir dille denetlemek için geliştirilmiştir. Çıkarım, eldeki bilgilerden bir sonuç çıkarma işlemidir. Eldeki bilgilerden beklenen sonuçların çıkıp çıkmadığını araştırmaya denetleme denir....Devamı İçin Tıklayın

öğretim kaynakları ile ilgili 25 içerik görüntüleniyor

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri