TARİH ÖĞRETMENİ

TARİH ÖĞRETMENİ TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, tarih ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tarih konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Tarih öğretmeni, bu program çerçevesinde,
• Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
• Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
• Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
• Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
• Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
• Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
• Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
• Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

• Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
• Ders kitapları,
• Okul araç ve gereçleri,
• Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tarih öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Tarih öğretmeni olmak isteyenlerin;
• Sözel yeteneği gelişmiş,
• Tarih ve sosyolojiye ilgi duyan,
• Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
• Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
• İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
• Dikkatli, işine özen gösteren,
• Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
• Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
• Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tarih öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

• Meslek eğitimi, aşağıdaki üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin "Tarih Öğretmenliği" bölümlerinde verilmektedir.
• Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,
• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
• Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
• Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi,
• Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi,
• Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi,
• Selçuk Üniversitesi (Konya) Eğitim Fakültesi,
• Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi.
• Ayrıca, “Tarih Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Tarih Öğretmeni olabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

• Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji),
• Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) "Tarih Öğretmenliği" lisans programı için yeterli “TS-2” puan almak.
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda "Tarih Öğretmenliği"lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat ve Genel Kültür alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Sınıf Öğretmenliği” Alanları ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

Eğitim süresince su dersler verilmektedir.

Osmanlı Paleografyası, İslamiyetten Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Tarih Metodolojisi Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Tarih Metodolojisi , Eğitim Bilimlerine Giriş, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi, Osmanlı Coğrafyası Türk İslam Devletleri Tarihi, Anadolu Selçuklu Tarihi, Türk Moğol İmp. Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi , Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi , Anadolu Beylikleri Tarihi , Türk Kültür Tarihi , Yeni ve Yakınçağda Avrupa, Özel Öğretim Uygulamaları, Türk Dili, Yabancı Dil, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Genel Öğretim Metodları, vb. zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar.

Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara "Tarih Öğretmenliği" lisans diploması ve “Tarih Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tarih öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında ve mesleki eğitim merkezlerinde; Tarih alanında öğretmen olarak görev yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra dershane ve benzeri kuruluşlarda görev yaparlar.

Tarih öğretmenleri; Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Türk Eğitim Tarihi, Sosyal Bilgiler, Halk Kültürü , Çağdaş Türk ve Dünya, Sosyal Bilimlere Giriş, Sosyal Bilimler, Sosyal Bilim Çalışmaları, Halk Bilim, Antropoloji , Uluslararası İlişkiler derslerini verebilirler.

Tarih dersi tüm okulların müfredat programında yer aldığından bu alanda yetişen öğretmenlere duyulan gereksinim giderek artmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Tercihlerinde öğretmenlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adayların belirli bir kısmına Milli Eğitim Bakanlığınca burs verilmektedir. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınav kılavuzunda yapılmaktadır.

Mesleki eğitim boyunca öğrenciler Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen kredi olanağından faydalanırlar. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yaparak öğretim görevlisi, doçent ve profesör olabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği,
• Coğrafya Öğretmenliği,
• Sanat Tarihi Öğretmenliği,

EK BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

• Meslek elemanları,
• ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010,
• 2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
• Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı)
• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
• 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
• Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
etiketler Tarih Öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 5422 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri