TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM

Tarım ürünleri üreten kişilerin kurdukları kooperatiflerin; halkla, kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini, kooperatifin amacı doğrultusunda, düzenleyen ve yürüten kişidir.

GÖREVLER

• Kooperatif kurulması aşamasında yasal çalışmaları yürütür,
• Görev yaptığı kooperatifte ilgili kayıtların kanun ve sözleşmeye uygun olarak tutulmasını sağlar,
• Üyelere kooperatifin para durumu, taşınmaz malları gibi konularda bilgi verir,
• Kooperatif yöneticilerinin talimatı ile genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır,
• Genel Kurul toplantısından önce: çalışma raporu, bilanço, gelir-gider cetvelini ve bütçe tekliflerini hazırlayıp denetçilere verir ve genel kurul toplantısından önce de ortakların incelemesine sunar,
• Genel kuruldan alınan yetkiyle işlerin görülmesi için gerektiğinde ortakları görevlendirir,
• Genel kurulun kararları doğrultusunda köy hizmetleri teşkilatıyla da teknik seviyede işbirliği yaparak kooperatif işlerini yürütür,
• Kooperatifin muhasebe işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar,
• Denetçilerin seçimlerini, görevden alınmalarını ve kooperatifi temsile yetkili şahısları ticaret siciline kayıt ve ilan ettirir,
• Kooperatifin amacına uygun taşınmaz malların alımlarında tapu devri gibi işlerin takibini yapar,
• Gerektiğinde kooperatifin sona erdirilmesi işlemlerini yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Kanun, tüzük ve yönetmelikler,
Çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, faks, telex),
Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tarımsal kooperatifçilik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
• Sayısal yeteneğe sahip,
• Sosyal bilimlere özellikle ekonomi ve sosyolojiye ilgili,
• İnsanlarla iletişimi kurabilen, başkalarını etkileyebilen,
• Girişimci,
• Sabırlı ve dinamik
kimseler olmaları gerekir.

Düzenli Çalışabilmek, Sorumluluk sahibi ve yaratıcı olmak meslekte başarıyı artırır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları genellikle büro ortamında çalışırlar. Birinci derecede verilerle ilgilenmekle birlikte, insanlarla da etkileşim halindedirler. İşleri gereği zaman zaman bulundukları ilin dışına iş seyahatleri yapabilir. Gereğinde tarım ürünlerinin bulunduğu ambarlarda incelemelerde bulunabilirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Tarımsal Kooperatifçilik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Kooperatifçilik” olarak değişmesi nedeniyle, “Tarımsal Kooperatifçilik” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Tarımsal Kooperatifçilik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi;
• Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Alaşehir Meslek Yüksekokulu “Tarımsal Kooperatifçilik” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ticaret Liselerini Alan Ayrımı olmadığı dönemde bitirenler, Ulaştırma Hizmetleri, Kooperatifçilik bölümlerinden mezun olanlar “Tarımsal Kooperatifçilik ” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Mesleki eğitim sırasında okutulan ders isimleri aşağıdadır. Derslerin içerikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler “H- Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.
1. Yıl: Matematik ve İstatistik, Genel Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Ticari Ortaklıklar, Maliye, Tarım Ekonomisi, Ticari Sınai işletmecilik, Çalışma Ekonomisine Giriş, Genel Muhasebe, Genel Pazarlama, Genel Kooperatifçilik.
2. Yıl: Kooperatif Hukuku, Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifçilik Tarihi, Tarımsal Kooperatifçilik I, Küçük Sanatkarlar ve Esnaf Kooperatifçiliği, Kooperatif Muhasebesi, Tarımsal Kooperatifçilik II, Kooperatif İşletmelerin Yönetimi, Kooperatifçilikte Kullanılan Araştırma Yöntemleri.

EĞİTİMİN SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Tarımsal Kooperatifçilik programını bitirenlere “Tarımsal Kooperatifçilik Ön Lisans Diploması” ve “Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Tarımsal Kooperatifçilik bölümünü bitirenler tarım kredi, tarım satış, tarım kalkınma kooperatiflerinde, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Tariş, su ürünleri kooperatifleri, tarımsal kooperatifler ve köy kooperatiflerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Bu alanda öğrenim sırasında herhangi bir maddi imkan sağlanmamaktadır. İsteyen ve durumu uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunun her yıl belirlenen kredilerinden faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğrenim bittikten sonra çalışma hayatına atılanlar asgari ücretin yaklaşık iki katı ücretle işe başlamaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

“Tarımsal Kooperatifçilik” “Kooperatifçilik” ön lisans programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde “İşletme, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Tarım Ekonomisi, Tarım İşletmeciliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Meslek eğitiminden sonra kişiler çalıştıkları birimlerde hizmet içi eğitime katılabilirler.
Kooperatifçilik alanında uzmanlaşmış kişiler genellikle kooperatiflerin Yönetim Kurullarında görev alırlar, kooperatifin yönetiminden sorumlu olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Kooperatifçi,
Mahalli idareler meslek elemanı.

EK BİLGİLER

Ticari ve Sınai İşletmecilik: Bu derste önce, teknik bakımdan bütünlük arz eden ekonomik üretim birimleri olan işletmelerin ekonomik ve hukuki açıdan ne şekilde kuruldukları ortaya konmaktadır. Daha sonra, bir işletmenin başarısızlığına neden olan sebepler tartışılarak önceden gerekli tedbirler alınması hususuna önem verilmektedir. Son olarak da; bir işletmede yerine getirilen ana fonksiyonlar (sevk ve idare, tedarik, üretim, pazarlama, finansman, kontrol-araştırma-geliştirme) inceleme konusu yapılmaktadır.
Çalışma Ekonomisine Giriş: Ders notu olarak hazırlanmış olan "Çalışma Ekonomisine Giriş" adlı yayın; öğrencilere çalışma ekonomisinin konusunu oluşturan; iş piyasasının tanımı, iş piyasası tipleri, Türkiye'de iş piyasasının etüdü, emeğin akışkanlığı, İş ve İşçi Bulma Kurumunun çalışma prensipleri, sosyal politikanın tarihi gelişimi, tam çalışmanın anlam ve koşulları, işsizlik kavramı, sebepleri, ücret sistemleri ve politikaları konularını kapsamakta ve yardımcı olmaktadır.
Genel Muhasebe: Dersin tanıtılmasına ilişkin giriş mahiyetinde bilgiler, muhasebenin kısa tarihçesi ve muhasebe sistemleri, envanter çıkarma, değerleme ve amortisman yöntemleri, gelir, hasıla, gider-masraf kavramları maliyet ve kar kavramları, üretim maiyeti hesaplama şekli, finansal işlemlerin defterlere işlenişi, bilanço ve kar-zarar hesaplarını düzenleme, bütçe kavramı, bütçe düzenleme.
Genel Pazarlama: Pazarlama, tarımsal pazarlama, tarımsal pazarlamada etkili faktörler, tarımsal pazarlama hizmetleri.
Genel Kooperatifçilik: Bu derste kooperatifçiliğin genel teorisi ve uygulamaları ile ilgili bilgiler verilmektedir. İşlenen konular; tarihsel gelişim, kooperatiflerin zamanda ve mekanda yayılımı, kooperatiflerin toplumsal ve ekonomik katılımı, kooperatif ilkeleri, kooperatiflerin sınıflandırılması, kooperatiflerin finansmanı, üst örgütlenme.
Kooperatif Hukuku: Hukukun anlamı ve önemi, hukukun kaynakları, kanun, kanunların nitelikleri, töre hukuku, töre hukukunun öğeleri, anayasa ve medeni hukukta (yurttaşlar hukukunda) tarım ve kooperatifçilikle ilgili hükümler, kooperatiflerle ilgili kanunlarımız; tarım satış kooperatifleri ve birlikleri kanunu, tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri kanunu, 1163 sayılı kooperatifler kanunu ve bu kanunlar uyarınca çıkarılan ana sözleşmeler, sular hukuku, orman hukuku, çalışma (iş) hukuku, çevre ve çevre koruma ile ilgili hukuki statü.
Dünyada ve Türkiye' de Kooperatifçilik Tarihi: Ekonomik kooperatiflerin doğuşu, eski çağlarda ortaklaşa davranışlar, modern ekonomilerden önceki dönemlerde kooperatif benzeri kuruluşlar, İngiltere'de kooperatif öncüleri, Almanya'da kooperatif öncüleri diğer ülkelerde kooperatif öncüleri Türkiye'de kooperatif öncüleri ve kooperatif hareketinin gelişimi.
Tarımsal Kooperatifçilik I: Bu derste genellikle tarımda kooperatiflerin rolü işlenecektir. Başlıca konular, tarımın genel özellikleri, tarımsal gelişmede kooperatiflerin rolü, tarımsal kooperatif girişim teorisi ve ilkeleri, tarımsal kooperatif girişimin teorik analizi, tarımsal kooperatiflerin sayısal gelişimini etkileyen faktörler, tarımsal kooperatif tipleri ve faaliyet alanları, tarımsal kooperatiflerin fonksiyonları, tarımsal kooperatif sektörünün büyümesi ve gelişmeleri, kooperatiflerin ekonomideki etkinliği vb..
Küçük Sanatkarlar ve Esnaf Kooperatifçiliği: Başlangıçta, esnaf-tacir, sanatkar-sanayici deyimleri, işletme büyüklüklerine göre ortaya konulmakta ve karşılaştırılmaktadır. Tarihsel süreç içinde, dünyada, Osmanlı döneminde ve cumhuriyette, esnaf ve sanatkarların durumları ortaya konulmaktadır. Derste, esnaf ve sanatkarların, yasal durumları ve örgütlenmelerine ilişkin konular yer almaktadır. Ayrıca, kredi sistemi içinde, esnaf ve sanatkar bankası olarak, Türkiye Halk Bankası gelişimi ve bugünkü işlevi ile tanıtılmaktadır. İkinci bölüm, esnaf ve sanatkar kooperatiflerine ayrılmaktadır.
Kooperatif Muhasebesi: Kooperatifin amacına uygun muhasebe uygulamalarının düzenlenmesi ve hesap kalemlerinin dökümü, kooperatifin günlük işlerinin denetimi ile ilgili belgeler ve muhasebe servisiyle ilişkilendirilmesi, haftalık durumları ortaya koyacak hesap düzenlemeleri, aylık durumların belirlenmesi, maliyet muhasebesi, çalışmanın basitleştirilmesi ile ilgili düzenlemeler ve muhasebe, kooperatifin gelir-gider tablosunun, bilançosunun çıkarılması vb..
Tarımsal Kooperatifçilik II: Bu derste genelde çeşitli ülkelerde tarımsal kooperatiflerin durumu ve ekonomiye katkıları, özelde, Türkiye'de tarımsal kooperatifler incelenecektir. Başlıca konular: Dünya'da tarımsal kooperatiflerin durumu ve ekonomiye katkıları (ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Danimarka, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Belçika, İspanya, Portekiz vb.) Türkiye'de tarımsal kooperatifçilik uygulamaları.
Kooperatif İşletmelerin Yönetimi: Kooperatif işletmeciliğindeki gelişmeler, kooperatif girişimlerinin kendine özgü özellikleri ve organizasyonu, kooperatiflerin yönetim ilkeleri, kooperatiflerin organları ve başlıca işlevleri, bir kooperatifte çalışmanın ve yönetim organizasyonunun ilkeleri, kooperatif müdürlerinin görevleri ve çalışma yöntemleri, bir kooperatifin karşılaşabileceği ekonomik sorunlar ve kooperatif planlaması, muhasebe işlemleri, bir kooperatif işletmenin analizi, kooperatif faaliyetlerinin denetimi.
Kooperatifçilikte Kullanılan Araştırma Yöntemleri: Araştırma tanımı, ülkemizde ve dünyada araştırmaya ayrılan kaynaklar, kullanışları, araştırma kuruluşları, araştırmanın önemi, araştırma yöntemleri, deney, gözlem, kitaplık veya masa başı araştırma saha veya alan araştırması alanlarını sınırlandırılması, standart resim çizim ve araç gereçlerinin tanıtılması, standart resim yaprakları, standart yazı, standart çizgiler, çizgi çizme teknikleri, geometrik çizimler, izdüşüm teorisi, tasarı geometri, teknik resim kuralları, görünüş tamamlamak, kesit görünüşleri.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

• Meslek elemanları,
• Üniversiteler, Yüksek Öğretim programları ve Meslekler Rehberi 2000 (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun)
• ÖSYM ÖSYS Sınav Kılavuzu 2010,
• ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
• Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
- Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
- Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
etiketler Tarımsal Kooperatifçilik Meslek Elemanı meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 5008 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri